Jeune pousse gagaouze.

Jeune pousse gagaouze. :: Gagaouzie; Moldavie